Fee Payment
 

ahimsa

AHIMSA- quest for peace and change

Faculty Coordinator
  1. Deepak Kumar (7071729016), Ekta Singh (7398036978)
Purpose of Committee
  1. Social Work

OUR COMMITTEE MEMBERS

2nd Year (2021-2025) 3rd Year (2020-2024) Final Year (2019-2023)
Abhay Giri (ECE) Kaushik Pratik (IT) Anuj Yadav (ME)
Abhishek Mishra (CSE) Mahendra Yadav (CSE) Deepak Kumar (ME)
Adarsh Singh (IT) Nandesh Yadav (EE) Divyanshu Mishra (ME)
Aditya Verma (IT) Shivam Tiwari (CSE) Rohit Sehotra (EE)
Amir Malik (CSE) Vishal (B.Pharm) Saurabh Singh (ME)
Gaurav Yadav (CSE) Yash Kumar Rai (CSE) Tarun Sharma (ME)
Akshita Sharma (CSE) Ishi Goel (CSE) Ekta Singh (CSE)
Apsha Parveen (B.Pharm) Muskana Bashir (B.Pharm) Mahak Jaiswal (IT)
Janhvi Singh (CSE) Yashi Choudhary (CSE) Manjari Agrawal (BT)
Mantasha Parveen (B.Pharm) Shreya Asthana (CSE)
Samriddhi Jha (BT)
Committee Mentor :-
Mr. Madhur Kumar Dubey

 

//